TEKHNIKÓS DOCUMENTS
JORNADES DE CIÈNCIA EN LA CIÈNCIA: 1. LES MATEMÀTIQUES EN LA FÍSICA
Coordina: Manuel de Sanz Lambert
Transformades Lineals i no Lineals
Transformades Integrals
Fonaments de l'Anàlisi Abstracta
El Principi d'Incertesa de Heisemberg en la Transformada de Fourier
L'Invers del Teorema de Taylor: Una aproximació a Abraham i Robbin
INDEX