TEKHNIKÓS INTERACCIÓ
RESUM D'ACTIVITAT
 

PROJECTE TRES: tres sentits, tres dimensions
Espai interactiu d'estímuls visuals, sonors i tàctils per a persones afectades
d'autisme, les síndromes de Williams i de Down, i altres malalties mentals

 
 

ANTECEDENTS

La fundació, en el marc del programa interacció ha treballat dues branques diferents de suport a persones amb necessitats especials. En la vessant tecnològica ha dissenyat elements de maquinari i programari per a la comunicació i el control d'entorn per a persones amb discapacitat severa. En l'apartat de expressió musical, l'activitat es desenvolupa mitjançant sessions periòdiques a la seu de la fundació, en residències i en centres d'educació especial.


EL PROJECTE TRES

Després de cinc anys d'activitat en la implementació d'aparells de control i en la recerca sobre la interacció d'estímuls musicals en la memòria, comportament i comunicació de les persones que pateixen malalties mentals, plantegem un nou projecte que incorpora estímuls visuals i tàctils, en un espai dissenyat per al treball individual o en grup, on es desenvolupa una activitat potenciadora d'elements d'expressió, de creació i de comunicació.

La particularitat d'aquesta iniciativa rau en la possibilitat de muntar aquest espai d'interacció en els propis centres d'assistència i treballar l'estimulació dels tres sentits en diferents sessions pautades en el temps. Aquest fet la fa accessible a moltes més persones, especialment les que tenen mobilitat reduïda, ja que evita desplaçaments.

L' espai d'interacció, que és de configuració variable segons les necessitats de les persones usuàries, i de l'espai disponible en cada lloc, consta de diferents pantalles, projectors, càmares, sensors de diferents tipus, sistemes d'àudio i de control, i de maquinari i programari informàtics. Tots els elements viatgen en cofres de transport i es poden muntar i desmuntar en pocs minuts. Desprès de l'assaig inicial que farem amb interfície única d'imatge i so implementada amb un projector, una càmera IR, el sistema d'àudio, l'ordinador i una pantalla de 3 m x 2,30 m, les estructures més habituals disposaran els elements en recintes en forma de quadrat, rectangle o hexàgon.

Els moviments gesticulars i la manipulació d'objectes seran captats pels sensors i per les càmeres. Els senyals seran processats pel programari triat tot generant imatges, sons i sensacions tàctils amb diferents nivells d'interacció.

Atès que TRES planteja un espai interactiu que pot aplicar parcialment l'experiència i resultats del Projecte europeu MEDIATE per a nens autistes, hem sol·licitat al Grup d'Experimentació en Comunicació Interactiva de la Universitat Pompeu Fabra la col·laboració en aquest projecte en el disseny de les aplicacions.


COL·LECTIU AL QUAL S'ADREÇA

Persones que pateixen trastorns mentals com l'autisme, les síndromes de Williams i de Down, i altres malalties provocadores de conseqüències que poden ser pal·liades mitjançant l'utilització d'estímuls visuals, sonors i tàctils generats pel propi usuari en un espai interactiu.


JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

Fer accessibles i assequibles el resultat de la recerca de nous mitjans tecnològics interactius a persones amb necessitats especials, apropant-los, amb els recursos humans i tècnics necessaris, un espai d'interacció personal on el moviment genera efectes perceptibles amb la vista, l'oïda i el tacte, que afavoreixen nous processos d'expressió i de comunicació i, fins i tot de creativitat.


L'ESPAI D'ASSAIG INICIAL

La implementació inicial d'assaig s'ha fet a l'Escola Carrilet, d'Horta, Barcelona, en una sala amb una superfície de 25 m2, on van ser ubicats la pantalla de 3 x 2,30 m, un projector de vídeo, una petita camera per a la detecció del moviments, l'ordinador i el sistema d'àudio. El comportament del sistema, la seva utilitat i la resposta dels usuaris, han estat valorats amb les dades específiques enregistrades a l'ordinador i les apreciacions personals dels terapeutes i monitors del centre, de la fundació i del la Universitat Pompeu Fabra. En breu es publicaran les dades i els resultats de les primeres anàlisis de l'assaig que ha estat tesi universitària de Joan Mora i Guiard, amb supervisió del Dr. Narcís Pares. Podeu veure el tipus d'interfície utilitzada fent clic aquí.


COORDINACIÓ

Del treball amb usuaris: Francesca Salcedo, Teresa Boleda i Elena de Sanz
Tècnica: Manuel de Sanz

Més informació sobre MEDIATE
Web del projecte MEDIATE (anglès)

 

 
 
INTERACCIÓ
imatges